Z przebiegu obrazu zapalenia

Również wiele rodzajów zapaleń wytwórczych nie uzyskuje cech swoistych dla czynnika etiologicznego. Są to zapalenia wytwórcze nieswoiste. Na przykład obraz wytwórczego zapalenia (marskości) wątroby nic nam nie mówi o przyczynie tej marskości. Zarówno trucizny i toksyny, jak również niewłaściwe odżywianie oraz różne rodzaje bakterii i wirusów mogą wywołać marskość wątroby o podobnym obrazie.

Z przebiegu obrazu zapalenia nieswoistego nie możemy więc rozpoznać przyczyny zapalenia. Zapalenie swoiste, czyli ziarninujące, jest to zapalenie, w przebiegu którego w ognisku zapalnym powstaje ziarnina o wyglądzie charakterystycznym dla danego czynnika etiologicznego. Swoistość zapalenia zaznacza się więc w jego fazie wytwórczej. Na przykład wysiękowa postać gruźlicy płuc nie ma. cech swoistości. Uzyskuje je dopiero postać wytwórcza z chwilą wytworzenia się ziarniny. Mimo to mówimy ogólnie, że gruźlica jest sprawą swoistą. Zapalenia swoiste wywoływane są wyłącznie przez czynniki biologiczne, przede wszystkim przez niektóre- bakterie i grzybki chorobotwórcze.

Obraz anatomopatologiczny, a szczególnie mikroskopowy obraz ziarniny w ognisku zapalnym, jest tak znamienny (swoisty dla czynnika zapaleniotwórczego), że na jego podstawie możemy ustalić rozpoznanie. Powstawanie takich swoistych obrazów zależy najczęściej od „modelowania” kształtu i układu komórek ziarniny przez toksyny bakteryjne, które posiadają pewne okre- ślone właściwości chemiczne i biologiczne. Na przykład gruźlicę możemy rozpoznać, oglądając pod mikroskopem pobraną w wycinku ziarninę gruźliczą o bardzo charakterystycznej budowie (ryc. 86).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *